โครงการ อ่างเก็บน้ำร่องภูไท ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ อ่างเก็บน้ำร่องภูไท ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อ่างเก็บน้ำร่องภูไท ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาโพธิ์กลาง อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี

 เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำร่องภูไท (ห้วยเส) พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายคำดี พูลทอง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ขอพระราชทานพระกรุณาในการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0009.5/8997 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ผลการดำเนินงาน ปี 2550

ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร สูง 2.5 เมตร  ขนาดทำนบดิน  กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร สูง 11 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาว 170 เมตร และท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 250 ไร่ ทำให้ราษฎร 80 ครอบครัว 386 คน มีการผลิตข้าวนาปีได้สมบูรณ์มากขึ้น และเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเพื่อเป็นอาหารของชุมชน ทำให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นต่อไป

สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน                                      แนวท่อส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร 250 ไร่

 


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/6663