โครงการ ศูนย์สาธิตการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา

โครงการ ศูนย์สาธิตการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา

รายละเอียดโครงการ

โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องพระราชดำริบ้านยามกาน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา

สถานที่ตั้ง

11 ไร่ 40 ตารางวา ตำบล บ้านธาตุ อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี

 เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของนายโสภาค  เพ็งสว่าง จำนวน 11 ไร่ 40 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา จัดเป็นแปลงสาธิตตัวอย่าง โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ดินในลักษณะดินตื้นปนลูกรัง เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง นำไปประยุกต์ใช้ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0009/8012 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2544

ผลการดำเนินงาน ปี 2545

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำศาลาวิชาการ 1 หลัง ถังพักกักเก็บน้ำขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเรือนเพาะชำต้นไม้ และสระน้ำขนาดประมาณ 0.5 ไร่ ลึก 3 เมตร

ด้านแปลงเกษตร ดำเนินการปรับปรุงแปลงมะม่วงของเดิมโดยการเปลี่ยนยอดมะม่วง และทาบกิ่งพันธุ์ รวมทั้งปลูกพืชสวน ได้แก่ มะพร้าว ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลำไย ลิ้นจี่ และมะยงชิด สำหรับพืชไร่ ได้แก่ ถั่วลิสง และถั่วเขียว นอกจากนี้ ยังปลูกไม้หอมและไม้ย้อมสีอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน ปี 2546

กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยหม่อนไหม จังหวัดอุดรธานี ได้ก่อสร้างบ้านพักเกษตรกร 2 ชั้น เรือนไทยอีสาน 1 หลัง แล้วเสร็จ และจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพักอาศัยดูแลโครงการต่อไป

ประโยชน์ของโครงการ

โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ราษฎร จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านยามกาน้อย หมู่ 2 และบ้านยามกาน้อย หมู่ 9 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 459 ครัวเรือน 1,814 คน


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/6750