โครงการฝายบ้านยะออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

โครงการฝายบ้านยะออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล
โครงการฝายบ้านยะออ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านยะออ   หมู่ที่ 1  ตำบลจะแนะ  อำเภอจะแนะ   จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำรือเปาะและทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านแมะแซและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองบองอให้เป็นฝายทดน้ำแบบถาวรโดยเร่งด่วน  แทนฝายเดิมของราษฎรที่ชำรุดใช้งานไม่ได้  พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำปากคูส่งน้ำ และขุดคูส่งน้ำไปเชื่อมกับคูส่งน้ำเดิมของราษฎรด้วย  กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริวางโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำในลำน้ำสาขาคลองบองอ  คือ ฝายทดน้ำสุแฆ  ฝายทดน้ำยะออ  ฝายทดน้ำแอแจะ  ฝายทดน้ำบ้านลูโบ๊ะ  และฝายทดน้ำบ้านลิบง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อการเกษตรในฤดู 500 ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • การเกษตรในฤดู 500 ไร่

ลักษณะของโครงการ

ข้อมูลอุทกวิทยา

  • พื้นที่รับน้ำ 15 ตารางกิโลเมตร

ก่อสร้างปี 2544   งบประมาณ 8,000,000 บาท

  • ฝาย ขนาดสูง 3.00 เมตร สันฝายยาว 28.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
  • ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด 1- ø 1.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
  • สะพานคนเดิน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร
  • ก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาว 1,000 เมตร

 

การบริหารจัดการน้ำ

  • ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2528

 

 

โครงการฝายบ้านยะออ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านยะออ
หมู่ที่ 1  ตำบลจะแนะ 
อำเภอจะแนะ   จังหวัดนราธิวาส

 

nara2

ที่มา rid.go.th