โครงการฝายลวดน้ำเต้า อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

โครงการฝายลวดน้ำเต้า อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พิมพ์ อีเมล
ที่ตั้งโครงการ

บ้านทุ่งคล้า หมู่ ที่ 1 ตําบลทุ่งคล้า อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ประวัติโครงการ

เมื่อวัน ที่ 7  ตุลาคม 2521   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยม ราษฎร  ในพื้นที่อำเภอระแงะ  และกิ่งอำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  ได้พระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาขุดลอกคลองห้วยลวดน้ำเต้า พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำ ในคลองห้วยลวดน้ำเต้า  เพื่อลดสภาพน้ำท่วมพื้นที่นา ประมาณ  3,500  ไร่ ในบริเวณบ้านบือเระ บ้านกะลาพอ และบ้านโคกหม้อ  อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  ในระยะฤดูฝน  และช่วยเก็บกักน้ำ และป้องกันน้ำ เค็มในฤดูแล้ง  กรมชลประทานจึงได้พิจารณาวางโครงการ  และก่อสร้างโครงการฝายลวดน้ำเต้าขึ้น  เพื่อสนองพระราชดําริ  ดังกล่าว

รายละเอียดโครงการ

– ที่ตั้งหัวงาน พิกัด 47 NQH 810-427  ระวาง 5322II

– พื้นที่รับประโยชน์  500   ไร่

สร้างฝายทดน้ำ ขนาดสันฝายยาว 10.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

– สร้างอาคารบังคับน้ำ 2 ฝั่ง เป็นท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก   □  1.00  เมตร จํานวน 1  แถว รวม 2 แห่ง

– ขุดลอกคลองส่งน้ำ จํานวน 2 ฝั่ง

ลักษณะโครงการ

เหมืองฝาย ช่วยเก็บกักน้ำ

ระยะเวลาดําเนินการก่อสร้าง

ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2522

งบประมาณในการก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับอนุมั ติ 1.000 ล้านบาท

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถส่งน้ำ ให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในเขตหมู่บ้านบือเระ  บ้านพอเหมาะ บ้านกะลาพอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พื้นที่ประมาณ 500  ไร่ ราษฎรประมาณ 55 ครัวเรือน สามารถมีน้ำ ใช้ในการเพาะปลูก และมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค – บริโภค ตลอดปี

                   แผนที่แสดงโครงการฝายลวดน้ำเต้า
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

m_02

ที่มา rid.go.th