โครงการฝายบ้านสุแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก
โครงการฝายบ้านสุแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล
โครงการฝายบ้านสุแฆ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลดุซงญอ

อำเภอจะแนะ   จังหวัดนราธิวาส
พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2523  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำรือเปาะและทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านแมะแซและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองบองอให้เป็นฝายทดน้ำแบบถาวรโดยเร่งด่วน  แทนฝายเดิมของราษฎรที่ชำรุดใช้งานไม่ได้พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำปาก คูส่งน้ำและขุดคูส่งน้ำไปเชื่อมกับคูส่งน้ำเดิมของราษฎรด้วยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริก่อสร้างวางวางโครงการฝายทดน้ำในลำน้ำสาขาของคลองบองอ คือฝายทดน้ำสุแฆ  ฝายทดน้ำยะออ  ฝายทดน้ำแอแจะ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อการเกษตรในฤดู 800 ไร่ นอกฤดู – ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • การเกษตรในฤดู 800 ไร่ นอกฤดู – ไร่

ลักษณะของโครงการ
ข้อมูลอุทกวิทยา

 • พื้นที่รับน้ำ 6 ตารางกิโลเมตร

ก่อสร้างปี 2542  งบประมาณ  300,000 บาท

 • ฝายหินก่อ ขนาดสูง 1.10 เมตร สันฝายยาว 6.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง
 • ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาด ø 0.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
 • ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด ø 0.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
 • สะพานทางเท้า คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.70 เมตร ยาว 10.00 เมตร

การบริหารจัดการน้ำ

 • ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายบ้านสุแฆ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2528
 • ประชุมคณะกรรมการผู้ใช้น้ำและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำจัดตั้งกฎข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่     2 พฤษภาคม 2528

  โครงการฝายบ้านสุแฆ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลดุซงญอ

  อำเภอจะแนะ   จังหวัดนราธิวาส

nara3

ที่มา rid.go.th