วีดิทัศน์ 12 พระอัจฉริยภาพ 23 หลักการทรงงาน

วีดิทัศน์ 12 พระอัจฉริยภาพ 23 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่มา : youtube.com