จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งดุก

จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งดุก

*********************************************************
พระราชดำริเมื่อ
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุง่ดุกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรรวมทั้งอุปโภค -บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ตามที่  นายอินทร    จันทรส ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา

สถานที่ตั้งโครงการ

         บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง   อำเถอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
         – เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และอุปโภค – บริโภคให้แก่ราษฎรบ้านทุ่งดุก
         – เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

ระยะเวลาก่อสร้าง
         1 ปี (ปีงบประมาณ 2551) งบประมาณ 34,842,000  บาท

รายละเอียดโครงการ
         อ่างเก็บน้ำทุ่งดุก ขนาดความจุ  410,300  ลูกบาศก์เมตร
– ทำนบดิน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 421 เมตร สูง 12 เมตร
– ทางระบายน้ำล้นแบบรางเท จำนวน 1 แห่ง
– ท่อส่งน้ำฝั่งขวา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตรความยาวประมาณ 157 เมตร
– Control Room จำนวน 1 แห่ง
ก่อสร้างฝายทุ่งนอกพร้อมระบบส่งน้ำ
– ฝายหินก่อ ขนาดสันฝาย สูง 1.80 เมตร ยาว 10.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง
– ท่อระบายปากเหมือง จำนวน 1 แห่ง
– ท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 2 แห่ง
– อาคารอัดน้ำ คลองส่งน้ำฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง
– อาคารแบ่งน้ำ
– Manhole และคลองส่งน้ำ ความยาว 240 เมตร
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยเหลือพ้นที่เพาะปลูกของราษฎรบ้านทุ่งดุก ได้ 370 ไร่ ทั้งยังสนับสนุนน้ำให้พื้นที่ท้ายน้ำได้อีก 500 ไร่ รวมเป็นพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 870 ไร่
2. เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคให้แก่ราษฎร
3. สามารถบรรเทาความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยด้านท้ายน้ำของโครงการ
4. ราษฎรบ้านทุ่งดุกประกอบอาชีพทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนและน้ำจากลำห้วยดุกโดยมีระบบเหมืองฝายทดน้ำภาพโครงการ

 

tongdug

ที่มา:http://www.rid.go.th